Zemes iegādes kreditēšanas atbalsta programmas aizdevums

Atbalsta programmas zemes iegādeiJa nepieciešams aizdevums lauksaimniecības zemes iegādei, tad to iespējams iegūt Hipotēku bankas Zemes iegādes kreditēšanas atbalsta programmas ietvaros.

Programmai var pieteikties saimnieciskās darbības veicējs, kurš:

 • ilgāk par gadu ražo Līguma par ES darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus;
 • ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs.

Aizņēmējam nedrīkst būt nodokļu parādi. Pretējā gadījumā saimnieciskās darbības veicējam  ir jābūt rakstiskam dokumentam par nodokļu parāda atmaksas grafiku. Jāņem arī vērā, ka ieņēmumiem no hektāra ir jābūt vismaz 200 latiem.

Zemes iegādes kreditēšanas atbalsta programmas ietvaros iespējams saņemt līdz 100 000 latu. Aizdevums tiek piešķirts tikai lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei. Programmas piešķirtais finansiālais atbalsts jāatdod termiņā līdz 20 gadiem.

Zemes iegādes kreditēšanas atbalsta programmas aizdevums netiek piešķirts jebkādas zemes iegādei. Ja uz iegādājamās zemes atrodas būves, kuru kadastrālā vērtība pārsniedz 30 % no zemes kadastrālās vērtības, vai arī vairāk kā 20% aizņem ar lauksaimniecību nesaistīti objekti, piemēram, mežs, dīķis, karjers, akmeņu kaudze, tad atbalsta programmas aizdevums var tikt atteikts. Tāpat finansiālo atbalstu nebūs iespējams saņemt, ja saimnieciskās darbības veicējs uzskatāms par grūtībās nonākušu.

Attiecībā uz zemi, uz kuras atrodas mežs, atbalsta programmai izveidoti speciāli noteikumi:

 • ja uz nepieciešamās zemes atrodas mežs, tad aizdevums tiek piešķirts tikai no meža brīvās zemes iegādei.
 • ja aizņēmējs neatdala zemi, uz kuras atrodas mežs, tad aizdevuma nodrošinājumā tiek iekļauta visa iegādājamā zemes platība.

Lai pieteiktos Zemes iegādes kreditēšanas atbalsta programmasaizdevumam, nepieciešami šādi dokumenti:

 • Aizdevuma pieteikums;
 • Finanšu informācija un naudas plūsmas grafiks;
 • Piekrišana no kredītiestādes;
 • Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu;
 • Biznesa plāns;
 • CV;
 • Sertificēta vērtētāja nekustamā īpašuma novērtējums;
 • Pēdējo trīs gadu VID iesniegti gada pārskati un deklarācijas;
 • Operatīvie finanšu pārskati;
 • VID izziņa par to, ka nav parādu vai arī tie pēc plāna tiek nomaksāti;
 • Zemes pirkuma līguma kopija;
 • LB izsniegta izziņa par aizņēmēja Kredītu reģistrā esošajām ziņām.